Privacy policy

Algemeen

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door BEMAS vzw (Belgian Maintenance Association vzw-asbl) als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0438.509.878, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt dat u de Privacy Policy volledig hebt gelezen en begrepen, dat u er zonder voorbehoud mee instemt en toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in deze Privacy Policy, verklaart u dat u inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door contact op te nemen via info@bemas.org.

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookieverklaring te lezen.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 6 maart 2020.

Wat & waarom we gegevens verwerken

Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Zulke persoonsgegevens omvatten:

Wanneer Welke Waarom Wettelijke grondslag
Gebruik van website Gebruik van diensten Ons contacteren Contactgegevens Gegevens ter identificatie van persoon E-mailmarketing Versturen technische updates Gebruik bedrijfspagina’s Toestemming Gerechtvaardigd belang

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

 • Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 • Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij de Diensten kunnen verstrekken.
 • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen.
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
 • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

Als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

Welke Land buiten EER Wettelijk doorgiftemechanisme
Google Analytics USA EU – US Privacy Shield

Hoe wij gegevens verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@bemas.org, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).

U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@bemas.org. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@bemas.org. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Généralités

Cette politique de confidentialité (« Politique de confidentialité ») règle le traitement de vos données personnelles en tant qu’élément de votre usage de notre site Web (le « site Web ») et des services liés (communément définis en tant que « Services »). Ce traitement est effectué par BEMAS asbl (Belgian Maintenance Association vzw-asbl) en tant que responsable du traitement, dont le siège social est sis à Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek (« nous », « notre »), enregistrée à la BCE sous le numéro BE 0438.509.878, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

En utilisant notre Site Web et/ou nos Services, vous reconnaissez avoir lu attentivement cette Politique de confidentialité et être d’accord avec celle-ci sans réserve. Nous nous réservons le droit de modifier régulièrement la Politique de confidentialité selon notre propre compréhension. De telles modifications seront communiquées via le site Web.

En cochant la case « privacy-opt » sur les formulaires du site Web, vous déclarez effectivement avoir lu cette Politique de confidentialité et être d’accord avec les termes qu’elle contient. Vous déclarez comprendre les objectifs pour lesquels vos données personnelles sont traitées. Vous déclarez également être d’accord que votre utilisation continue est considérée comme un consentement continu. Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement en adressant une requête à info@bemas.org.

Tenez compte du fait que nous pouvons utiliser des « cookies » ou autres technologies similaires comme faisant partie du site Web et/ou des Services. Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont enregistrés sur le disque dur de votre appareil, et qui contiennent certaines informations, parmi lesquelles vos données personnelles. Pour plus d’informations concernant l’usage de cookies, veuillez lire notre politique de gestion de cookies.

Cette Politique de confidentialité a été modifiée dernièrement le 6 mars 2020.

Quelles données traitons-nous et pourquoi

Lorsque vous utilisez le site Web et/ou les Services, nous traitons certaines données personnelles vous concernant. Ces données personnelles sont :

Quand Quelles Pourquoi Fondement juridique
Usage du site Web Usage des Services Nous contacter Données de contact Données d’identification personnelle Marketing direct Envoyer de bulletins d’information Utiliser les pages d’entreprises Consentement Intérêts légitimes

En principe, nous recevons les données personnelles citées ci-dessus directement de votre part. Nous n’envoyons pas de données personnelles que vous avez communiquées via le site Web à des fournisseurs de médias sociaux, sauf autorisation de votre part. Outre les objectifs susmentionnés, nous pouvons également traiter vos données personnelles :

 • Pour vous offrir de façon personnalisée et efficace les informations concernant les produits et services demandés, soit via le site Web, par e-mail, téléphone ou médias sociaux.
 • Afin de pouvoir vous fournir les Services.
 • À des fins de marketing direct, à savoir, vous proposer une communication, des promotions, offres et autres annonces ciblées de notre part et de la part de nos partenaires sélectionnés. Pour cela, nous vous demanderons préalablement votre autorisation.
 • Pour l’exécution d’analyses statistiques destinées à améliorer notre site Web et/ou nos Services, ou pour le développement de nouveaux produits ou services.
 • Pour les livrer à une institution financière ou un fournisseur de services de paiement, pour permettre à votre institution financière et au fournisseur de services de paiement de se conformer aux obligations légales.
 • Pour les transmettre à la police ou aux autorités judiciaires comme preuve de possibles délits ou s’il existe des présomptions fondées d’acte illicite ou de délit commis par vous via votre enregistrement sur ou l’utilisation du site Web ou des Services.
 • Dans le cadre d’une possible fusion, reprise de/par ou division d’un tiers, même si ce tiers se situe en dehors de l’EEE.

Si et lorsque votre enregistrement sur le site Web ou l’usage du site Web ou des services peut être considéré comme étant (a) une violation des conditions ou des droits de propriété intellectuels ou tout autre droit de tiers, (b) une menace pour la sécurité ou l’intégrité des Services, (c) un danger pour le site Web ou les Services ou les systèmes qui nous appartiennent ou qui appartiennent à nos sous-traitants suite à des virus, chevaux de Troie, logiciels espions, logiciels malveillants ou toute autre forme de code malin, ou (d) d’une quelque façon illégal ou injuste, discriminatoire ou insultant, nous pouvons traiter vos données personnelles dans notre intérêt, celui de nos partenaires ou de tiers.

Avec qui partageons-nous les données

Nous n’envoyons pas vos données personnelles de façon identifiable à des tiers si ceci n’est pas nécessaire pour allouer les Services, sans votre autorisation explicite.

Nous pouvons faire appel à des collaborateurs externes pour vous proposer le site Web et/ou les Services. Nous nous assurons que les sous-traitants tiers peuvent uniquement traiter vos données personnelles de notre part et sur instruction écrite. Nous garantissons que tous les sous-traitants externes ont été sélectionnés avec le soin requis afin que nous puissions compter sur la sécurité et l’intégrité de vos données personnelles.

Nous pouvons remettre des données anonymes et/ou agréées à d’autres organisations qui peuvent utiliser ces données pour améliorer des produits et services et organiser le marketing, la présentation et la vente de produits et services sur mesure.

Où traitons-nous les données

Nous et nos sous-traitants externes ne traiterons vos données personnelles identifiables qu’au sein de l’EEE.

Nous pouvons transmettre vos données anonymes et/ou agréées à des organisations en dehors de l’EEE. Si un tel transfert a lieu, nous nous assurerons que des garanties adéquates sont présentes afin de préserver la sécurité et l’intégrité de vos données personnelles, et que tous les droits en matière de données personnelles dont vous pourriez bénéficier sous le droit impératif applicable sont garantis.

Si un transfert de vos données personnelles et/ou données anonymes et/ou agréées a lieu, le mécanisme de protection légal suivant est mis en place :

Vers qui Pays en dehors de l’EEE Mécanisme de transfert légal
Google Analytics USA EU – US Privacy Shield

Comment traitons-nous les données

Nous ferons tout notre possible pour ne traiter que les données personnelles nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés dans cette Politique de confidentialité. Nous traiterons vos données personnelles de manière légale, avec honnêteté et transparence. Nous ferons tout notre possible afin de maintenir les données personnelles correctes et à jour.

Vos données personnelles seront uniquement traitées pour autant qu’elles soient nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés dans cette Politique de confidentialité ou jusqu’au moment où vous révoquez votre autorisation de les traiter. Tenez compte du fait que la révocation de l’autorisation peut avoir pour conséquence que vous ne puissiez plus utiliser le site Web et/ou les Services dans leur totalité ou partiellement. Si vous êtes enregistré sur notre site Web, nous supprimerons vos données personnelles lorsque vous supprimerez votre profil, sauf si une obligation légale ou réglementaire ou un ordre judiciaire ou administratif nous en empêche.

Nous prendrons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser vos données personnelles contre l’accès non autorisé ou le vol et contre la perte non-intentionnelle, la manipulation ou la destruction. L’accès par notre personnel ou le personnel de nos sous-traitants externes est uniquement possible en cas de nécessité absolue et est soumis à des obligations de confidentialité très strictes. Cependant, vous devez comprendre qu’assurer la sécurité et la protection n’est qu’un engagement d’effort au mieux de nos capacités et ne peut jamais être garanti.

Vos droits

Vous avez le droit de demander l’accès à toutes vos données personnelles que nous traitons. Les requêtes d’accès à des fins clairement nuisibles envers nous et pouvant causer une surcharge ou des dommages, ne seront toutefois pas traitées.

Vous avez le droit de demander que toutes les données personnelles incorrectes ou imprécises à votre sujet soient corrigées gratuitement. Si vous êtes enregistré sur notre site Web, vous pouvez corriger un grand nombre de ces données vous-même via votre profil. Lorsqu’une telle requête est introduite, vous devez également fournir la preuve que les données personnelles pour lesquelles vous demandez une correction, sont incorrectes.

Vous avez le droit de révoquer votre autorisation de traitement de vos données personnelles. Vous pouvez révoquer votre autorisation à tout moment en envoyant un e-mail à info@bemas.org, ou en supprimant votre profil (si d’application).

Vous avez le droit de demander à ce que vos données personnelles soient supprimées lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires à la lumière des objectifs décrits dans cette Politique de confidentialité ou lorsque vous en révoquez l’autorisation de traitement. Vous devez toutefois tenir compte du fait qu’une requête de suppression sera évaluée par nous à la lumière des obligations légales et réglementaires ou ordres judiciaires ou administratifs qui peuvent nous empêcher de supprimer les données personnelles concernées.

Au lieu de demander la suppression, vous pouvez également demander à limiter le traitement de vos données personnelles lorsque (a) vous contestez l’exactitude de ces données, (b) le traitement est illégal, (c) les données ne sont plus utiles pour les objectifs cités, mais que vous en avez besoin pour vous défendre lors de procédures judiciaires.

Vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles lorsque vous pouvez démontrer qu’il existe des raisons sérieuses et justifiées liées à des conditions spéciales et qui justifient une telle opposition. Si le traitement concerné est marqué comme du marketing direct, vous avez le droit de vous opposer gratuitement et sans justification à un tel traitement.

Lorsque vos données personnelles sont traitées sur base d’autorisation ou sur base d’un contrat et que le traitement se fait avec des moyens automatisés, vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies sous un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, si techniquement possible, vous avez le droit de transmettre ces données directement à un autre prestataire de services. La faisabilité technique de ceci est exclusivement évaluée par nos soins.

Si vous voulez introduire une requête pour faire valoir un ou plusieurs droits susmentionnés, vous pouvez envoyer un e-mail à info@bemas.org. Cette requête doit clairement mentionner le droit que vous voulez exercer et la raison pour laquelle vous voulez l’exercer. Elle doit être datée et signée et être accompagnée d’une copie numérique scannée d’une carte d’identité valable prouvant votre identité. Nous vous informerons immédiatement de la réception d’une telle requête. Si la requête est justifiée, nous y donnerons suite le plus rapidement possible raisonnablement et au plus tard trente (30) jours après réception de la requête.

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles par nos soins, vous pouvez toujours prendre contact avec nous via l’adresse e-mail info@bemas.org. Si notre réponse est toujours insatisfaisante, vous êtes libre d’introduire une plainte auprès des autorités compétentes en matière de protection des données, l’Autorité de protection des données. Pour obtenir plus d’informations, surfez sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ .

General

This privacy policy (“Privacy Policy”) regulates the processing of your personal data as a part of your use of our Website (the “Website”) and the accompanying services (jointly referred to hereinafter as “Services”). This processing is performed by BEMAS (Belgian Maintenance Association) as data controller, with registered office at Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek (“we”, “our“), listed with the CBE (Crossroads Bank for Enterprises) under number BE 0438.509.878 in accordance with the applicable legislation relating to the protection of personal data.

By using our Website and/or our Services, you acknowledge that you have carefully read this Privacy Policy and that you unreservedly agree with it. We reserve the right to regularly change the Privacy Policy as we deem fit. Such change will be communicated through the Website.

By clicking the privacy opt-in check box on the forms on the Website, you declare that you have indeed read this Privacy Policy and agree with it. You declare that you understand with what objectives your personal data is processed. You also agree with the fact that your continued use is understood as continued permission. You can withdraw your permission at any time by addressing a request to info@bemas.org.

Remember that we can use so-called “cookies” or similar technology as part of the Website and/or the Services. Cookies are small text files that are stored on the hard drive of a device and that contain certain information, which sometimes includes personal data. For more information regarding our use of cookies, please read our cookie statement.

This Privacy Policy was last updated on the 6th of March 2020.

What and why we process data

We process personal data relating to you when your use the Website and/or Services. Such personal data includes:

When Which Why Legal basis
Website usage Use of the services Contacting us Personal identification data Contact data E-mail marketing Sending newsletters Usage of the company pages Consent Legitimate interest

In principle, we obtain the above-mentioned personal data directly from you. We do not send any personal data that you provide through the Website to any social media providers, unless you agree to this. In addition to the above-mentioned objectives, we can also process your personal data:

 • to provide you in a personalised and efficient manner with the information on products and services that you request, either through the Website, by email, by telephone or through social media channels;
 • to process your personal data so that we can provide the Services;
 • for direct marketing purposes, i.e. to be able to provide you with targeted communication, promotional and other offers and any other advertisements that we or our selected partners may have available. We will ask your prior permission for this;
 • to perform statistical analyses to improve our Website and/or Services or to develop new products or services;
 • to provide to a financial institution or payment service provider, to enable your financial institution and the payment service provider to fulfil his, her or its statutory obligations;
 • to transmit to the police or the judicial authorities as proof of possible crimes or if there are founded suspicions of an unlawful deed or crime that you committed by means of your registration in or the use of the Website or the Services;
 • within the context of a possible merger with, acquisition of/by or demerger by a third party, even if such third party is outside the EEA.

If and when your registration on the Website or use of the Website or Services can be regarded (a) as a breach of the terms and conditions of the intellectual property rights or any other right of a third party, (b) a threat to the security or integrity of the Services, (c) a danger to our or our subcontractors’ Website, Services or systems as a result of viruses, Trojan Horses, spyware, malware or any other form of malicious code, or (d) in any manner whatsoever illegal, unlawful, discriminatory or insulting, we may process your data in our own interests, in our partners’ or in third parties’ interests.

With whom do we share data?

We do not send your personal data to third persons in a way that you can be identified without your express permission to do so if this is not necessary to provide the Services.

We can rely on external processors to offer the Website and/or Services to you. We ensure that third-party processors may only process your personal data on our behalf and pursuant to our written instructions. We guarantee that all external processors are selected with the necessary care, so that we can rest assured of the security and integrity of your personal data.

We can transmit anonymised and/or aggregated data to other organisations that can use these data to improve products and services, and to organise bespoke marketing, presentation and the sale of products and services.

Where we process data

We and our external processors will only process your identifiable personal data in the EEA.

We can transfer our anonymised and/or aggregated data to organisations outside the EEA. If such transfer is made, we shall ensure that there are appropriate guarantees to warrant the security and integrity of your personal data, and that all personal data rights that you might enjoy under applicable mandatory law are guaranteed.

If your personal data and/or anonymised and/or aggregated data is transferred, the following statutory protection system will be implemented:

Which service? Country outside EEA Statutory transmission system
Google Analytics USA EU – US Privacy Shield

How we process data

We will do our utmost to process only the personal data necessary to achieve the objectives stated in this Privacy Policy. We will process your personal data lawfully, honestly and transparently. We will do our utmost to keep the personal data accurate and up to date.

Your personal data will only be processed as long as necessary to achieve the objectives stated in this Privacy Policy or until the moment at which you withdraw your processing permission. Remember that withdrawing the permission can imply that you will no longer be able to use all or part of the Website and/or Services. If you have registered on our Website, we will remove your personal data if you remove your profile, unless a statutory or regulatory obligation or a judicial or administrative order prevents us from doing so.

We will take appropriate technical and organisational measures to keep your personal data secure from unauthorised access or theft and from unintentional loss, manipulation or destruction. Our personnel or the personnel of our external controllers will only be able to gain access on a need-to-know basis and this is subject to strict obligations of confidentiality. However, you should understand that the care for security and protection consists only of an obligation of means according to best efforts, which can never be guaranteed.

Your rights

You have the right to request access to all the personal data that we process about you. However, requests for access that are clearly submitted with a view to causing us inconvenience or damage will not be dealt with.

You have the right to request that any personal data about you that is incorrect or inaccurate be corrected free of charge. If you have registered on our Website, you can personally correct much of such data through your profile. If such a request is submitted, you must also enclose proof showing that the personal data for which you request correction is incorrect.

You have the right to withdraw previously granted permission for the processing of your personal data. You can withdraw your permission at all times by sending an email to info@bemas.org, or by removing your profile (if applicable).

You have the right to request that personal data relating to you be removed if this is no longer needed in the light of the objectives that are outlined in this Privacy Policy or if you withdraw your processing permission. However, you must consider that a removal request to us will be assessed in the light of statutory or regulatory obligations or administrative or judicial orders, which may prevent us from removing the respective personal data.

Instead of requesting removal, you can also request that we restrict the processing or your personal data if (a) you dispute the correctness of such data, (b) the processing is unlawful or (c) the data is no longer necessary for the objectives stated but you need it to defend yourself in judicial proceedings.

You have the right to object to the processing of personal data if you can show that there are serious and justified reasons regarding special circumstances warranting such an objection. However, if the envisaged processing is noted as direct marketing, you have the right to object to such processing free of charge and without giving any reason for this.

If your personal data is processed on the basis of permission or on the basis of a contract where the data is processed automatically, you have the right to receive the personal data provided to us in a structured manner and in a generally used format that can be read by a machine and, if technically possible, you have the right to directly transmit such data to another service provider. We will be the only persons to assess the technical viability of this.

If you wish to submit a request to exercise one or more of the above-mentioned rights, you can send an email to info@bemas.org. Such request must clearly state what right you wish to exercise and why. It must also be dated, signed and accompanied by a digitally scanned copy of your valid identity card showing your identity. We will notify you immediately when such request has been received. If it appears that the request is founded, we will grant the request as quickly as is reasonably possible and no later than thirty (30) days after the request has been received.

If you have a complaint regarding our processing of your personal data, you can always contact us at the following email address info@bemas.org.. If you are still dissatisfied with our answer, then you are at liberty to file a complaint with the competent data protection authority, the Data Protection Authority. For more information, go to https://www.dataprotectionauthority.be/.

Allgemein

Diese Datenschutzrichtlinie (“Datenschutzrichtlinie”) regelt die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten im Rahmen der Nutzung unserer Website (die “Website”) und der damit verbundenen Dienstleistungen (nachfolgend gemeinsam als “Dienstleistungen” bezeichnet). Diese Verarbeitung wird von der BEMAS (Belgian Maintenance Association) als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung mit Sitz am Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek (“wir”, “unser”), aufgeführt bei der CBE (Crossroads Bank for Enterprises) unter der Nummer BE 0438.509.878, in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten durchgeführt.

Durch die Nutzung unserer Website und/oder unserer Dienstleistungen bestätigen Sie, dass Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig gelesen haben und dass Sie ihr vorbehaltlos zustimmen. Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzrichtlinie regelmäßig nach eigenem Ermessen zu ändern. Solche Änderungen werden über die Website mitgeteilt.

Durch Anklicken des Opt-in-Kästchens für den Datenschutz in den Formularen auf der Website erklären Sie, dass Sie diese Datenschutzrichtlinie gelesen haben und ihr zustimmen. Sie erklären, dass Sie verstehen, mit welchen Zielen Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden. Sie erklären sich auch damit einverstanden, dass Ihre fortgesetzte Nutzung als fortgesetzte Erlaubnis verstanden wird. Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen, indem Sie eine Anfrage an info@bemas.org richten.

Denken Sie daran, dass wir sogenannte “Cookies” oder ähnliche Technologien als Teil der Website und/oder der Dienstleistungen verwenden können. Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte eines Geräts gespeichert werden und bestimmte Informationen enthalten, die manchmal auch persönliche Daten umfassen. Für weitere Informationen über unsere Verwendung von Cookies lesen Sie bitte unsere Cookie-Erklärung.

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 6. März 2020 aktualisiert.

Was und warum wir Daten verarbeiten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die sich auf Sie beziehen, wenn Sie die Website und/oder die Dienste nutzen. Solche persönlichen Daten umfassen:

Wann Was Warum Rechtsgrundlage
Nutzung der Website Nutsung der Dienste Kontaktaufnahme – persönliche Identifikationsdaten Kontaktdaten – Emailmarketing E-mail marketing Versenden von Newslettern Nutzung der Unternehmensseiten Zustimmung
berechtigtes Interesse

Grundsätzlich erhalten wir die oben genannten personenbezogenen Daten direkt von Ihnen. Wir senden keine persönlichen Daten, die Sie über die Website zur Verfügung stellen, an irgendwelche Social-Media-Anbieter, es sei denn, Sie stimmen dem zu. Zusätzlich zu den oben genannten Zielen können wir auch Ihre persönlichen Daten verarbeiten:

 • um Ihnen auf personalisierte und effiziente Weise die von Ihnen angeforderten Informationen über Produkte und Dienstleistungen entweder über die Website, per E-Mail, per Telefon oder über soziale Medienkanäle zur Verfügung zu stellen;
 • um Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten, damit wir die Dienstleistungen bereitstellen können;
 • für Direktmarketingzwecke, d.h. um Ihnen gezielte Kommunikation, Werbe- und andere Angebote und andere Werbung, die uns oder unseren ausgewählten Partnern zur Verfügung stehen, zur Verfügung stellen zu können. Wir werden Sie vorher um Ihre Zustimmung bitten;
 • um statistische Analysen zur Verbesserung unserer Website und/oder Dienstleistungen oder zur Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen durchzuführen;
 • um einem Finanzinstitut oder Zahlungsdienstleister zur Verfügung zu stellen, damit Ihr Finanzinstitut und der Zahlungsdienstleister seine gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen können;
 • der Polizei oder den Justizbehörden als Beweis für mögliche Verbrechen zu übermitteln oder wenn der begründete Verdacht auf eine rechtswidrige Tat oder ein Verbrechen besteht, das Sie durch Ihre Registrierung oder die Nutzung der Website oder der Dienste begangen haben;
 • im Rahmen einer möglichen Fusion mit, Übernahme von/durch oder Spaltung durch einen Dritten, auch wenn sich dieser Dritte außerhalb des EWR befindet.

Falls und wenn Ihre Registrierung auf der Website oder die Nutzung der Website oder der Dienste (a) als Verletzung der Bedingungen der geistigen Eigentumsrechte oder anderer Rechte Dritter, (b) als Bedrohung der Sicherheit oder Integrität der Dienste, (c) als Gefahr für unsere Website oder die unserer Subunternehmer angesehen werden kann, Dienste oder Systeme als Folge von Viren, Trojanischen Pferden, Spyware, Malware oder anderen Formen von bösartigem Code oder (d) in irgendeiner Weise illegal, ungesetzlich, diskriminierend oder beleidigend, können wir Ihre Daten in unserem eigenen Interesse, im Interesse unserer Partner oder in dem von Dritten verarbeiten.

Mit wem teilen wir Daten?

Wir senden Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte in einer Weise, dass Sie identifiziert werden können, wenn dies nicht für die Erbringung der Dienstleistungen erforderlich ist.

Wir können uns auf externe Prozessoren verlassen, um Ihnen die Website und/oder die Dienstleistungen anzubieten. Wir stellen sicher, dass externe Prozessoren Ihre persönlichen Daten nur in unserem Namen und gemäß unseren schriftlichen Anweisungen verarbeiten dürfen. Wir garantieren, dass alle externen Prozessoren mit der notwendigen Sorgfalt ausgewählt werden, so dass wir uns der Sicherheit und Integrität Ihrer persönlichen Daten sicher sein können.

Wir können anonymisierte und/oder aggregierte Daten an andere Organisationen übermitteln, die diese Daten zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen sowie zur Organisation von maßgeschneidertem Marketing, Präsentation und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen verwenden können.

Wo wir Daten verarbeiten

Wir und unsere externen Bearbeiter werden Ihre identifizierbaren persönlichen Daten nur im EWR verarbeiten.

Wir können unsere anonymisierten und/oder aggregierten Daten an Organisationen außerhalb des EWR übermitteln. Wenn eine solche Übertragung erfolgt, stellen wir sicher, dass es angemessene Garantien gibt, um die Sicherheit und Integrität Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, und dass alle Rechte auf personenbezogene Daten, die Sie nach geltendem zwingenden Recht genießen könnten, garantiert werden.

Wenn Ihre persönlichen Daten und/oder anonymisierte und/oder aggregierte Daten übertragen werden, wird das folgende gesetzliche Schutzsystem umgesetzt:

Welcher Dienst Land außerhalb des EWR Gesetzliches Übertragungssystem
Google Analytics USA EU – US Privacy Shield

Wie wir Daten verarbeiten

Wir werden unser Bestes tun, um nur die persönlichen Daten zu verarbeiten, die zur Erreichung der in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Ziele erforderlich sind. Wir werden Ihre persönlichen Daten rechtmäßig, ehrlich und transparent verarbeiten. Wir werden unser Bestes tun, um die persönlichen Daten korrekt und aktuell zu halten.

Ihre persönlichen Daten werden nur so lange verarbeitet, wie es zur Erreichung der in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Ziele erforderlich ist, oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Verarbeitungserlaubnis zurückziehen. Denken Sie daran, dass ein Widerruf der Erlaubnis bedeuten kann, dass Sie die Website und/oder die Dienstleistungen nicht mehr ganz oder teilweise nutzen können. Wenn Sie sich auf unserer Website registriert haben, werden wir Ihre persönlichen Daten löschen, wenn Sie Ihr Profil löschen, es sei denn, eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung oder eine gerichtliche oder administrative Anordnung hindert uns daran.

Wir werden angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl sowie vor unbeabsichtigtem Verlust, Manipulation oder Zerstörung zu schützen. Unser Personal oder das Personal unserer externen Kontrolleure kann nur auf einer Need-to-know-Basis Zugang erhalten, und dies unterliegt strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen. Sie sollten jedoch verstehen, dass die Sorge um Sicherheit und Schutz nur aus einer Verpflichtung zur Bereitstellung von Mitteln nach besten Kräften besteht, die niemals garantiert werden kann.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht, Zugang zu allen persönlichen Daten zu beantragen, die wir über Sie verarbeiten. Anträge auf Zugang, die eindeutig mit der Absicht gestellt werden, uns Unannehmlichkeiten oder Schäden zu verursachen, werden jedoch nicht bearbeitet.

Sie haben das Recht, die kostenlose Berichtigung von unrichtigen oder unzutreffenden persönlichen Daten über Sie zu verlangen. Wenn Sie sich auf unserer Website registriert haben, können Sie viele dieser Daten über Ihr Profil persönlich korrigieren. Wenn ein solcher Antrag gestellt wird, müssen Sie auch einen Nachweis darüber beifügen, dass die persönlichen Daten, für die Sie eine Korrektur beantragen, unrichtig sind.

Sie haben das Recht, eine zuvor erteilte Genehmigung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widerrufen. Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen, indem Sie eine E-Mail an info@bemas.org senden oder Ihr Profil (falls zutreffend) entfernen.

Sie haben das Recht, die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese im Hinblick auf die in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Ziele nicht mehr benötigt werden oder wenn Sie Ihre Verarbeitungserlaubnis zurückziehen. Sie müssen jedoch bedenken, dass ein an uns gerichteter Antrag auf Löschung im Lichte von gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen oder administrativen oder gerichtlichen Anordnungen beurteilt wird, die uns daran hindern können, die entsprechenden persönlichen Daten zu löschen.

Anstatt die Löschung zu beantragen, können Sie auch eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten beantragen, wenn (a) Sie die Richtigkeit dieser Daten bestreiten, (b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist oder (c) die Daten für die angegebenen Ziele nicht mehr erforderlich sind, Sie sie aber benötigen, um sich in einem Gerichtsverfahren zu verteidigen.

Sie haben das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, wenn Sie nachweisen können, dass es ernsthafte und gerechtfertigte Gründe in Bezug auf besondere Umstände gibt, die einen solchen Widerspruch rechtfertigen. Wenn die geplante Verarbeitung jedoch als Direktmarketing vermerkt ist, haben Sie das Recht, gegen eine solche Verarbeitung kostenlos und ohne Angabe von Gründen Widerspruch einzulegen.

Wenn Ihre persönlichen Daten auf der Grundlage einer Genehmigung oder auf der Grundlage eines Vertrags, bei dem die Daten automatisch verarbeitet werden, verarbeitet werden, haben Sie das Recht, die uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten in strukturierter Form und in einem allgemein verwendeten, maschinenlesbaren Format zu erhalten, und, falls technisch möglich, haben Sie das Recht, diese Daten direkt an einen anderen Dienstleister zu übermitteln. Wir werden die einzige Person sein, die die technische Realisierbarkeit beurteilen kann.

Wenn Sie eine Anfrage zur Ausübung eines oder mehrerer der oben genannten Rechte einreichen möchten, können Sie eine E-Mail an info@bemas.org senden. Eine solche Anfrage muss klar angeben, welches Recht Sie ausüben möchten und warum. Er muss außerdem datiert und unterzeichnet sein und von einer digital gescannten Kopie Ihres gültigen Personalausweises begleitet werden, aus dem Ihre Identität hervorgeht. Wir werden Sie unverzüglich benachrichtigen, wenn ein solcher Antrag eingegangen ist. Wenn sich herausstellt, dass der Antrag begründet ist, werden wir dem Antrag so schnell wie vernünftigerweise möglich und spätestens dreißig (30) Tage nach Eingang des Antrags stattgeben.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich unserer Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich jederzeit unter der folgenden E-Mail-Adresse info@bemas.org an uns wenden. Wenn Sie mit unserer Antwort immer noch unzufrieden sind, steht es Ihnen frei, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde, der Datenschutzbehörde, einzureichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dataprotectionauthority.be/.