Cookiepolicy

Algemeen

Deze cookieverklaring (“Cookieverklaring“) regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website“) en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als “Diensten“). Deze verwerking wordt uitgevoerd door BEMAS vzw (Belgian Maintenance Association vzw-asbl) als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek (“wij“, “ons“), geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE 0438.509.878 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacy Policy.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op “Aanvaarden” te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookieverklaring zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookieverklaring kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@bemas.org. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Welke cookies & waarom

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Naam Type Doel Bewaartermijn
_ga, _gat en _gid Statistisch Registratie van unieke ID’s voor dataverzameling door Google Analytics 2 jaar

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@bemas.org. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar www.privacycommission.be.

Déclaration de cookie

Généralités

Cette politique de gestion des cookies (« Politique de gestion des cookies ») régule l’utilisation de cookies et technologies similaires en tant qu’élément de votre usage de notre site Web (le « site Web ») et les services associés (ci-après appelés « Services »). Ce traitement est effectué par BEMAS asbl (Belgian Maintenance Association vzw-asbl) en tant que responsable du traitement, dont le siège social est sis à Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek (« nous », « notre »), enregistrée à la BCE sous le numéro BE 0438.509.878, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont enregistrés sur le disque dur de votre appareil et qui contiennent certaines informations, parmi lesquelles des données personnelles. Lorsque vous utilisez notre site Web et/ou Services, nous collectons et traitons également d’autres informations personnelles que via des cookies et technologies similaires. Pour en savoir plus, lisez notre Politique de confidentialité.

En continuant à utiliser notre site Web et/ou Services en en cliquant sur « Accepter » après avoir été informé de l’usage des cookies et technologies similaires, vous reconnaissez avoir lu attentivement cette Politique de gestion des cookies et êtes d’accord sans réserve. Comme décrit dans cette Politique de gestion des cookies, vous pouvez à tout moment modifier vos préférences en matière de cookies.

Nous nous réservons le droit de modifier, compléter ou remplacer cette Politique de gestion des cookies de temps en temps. De telles modifications, ajouts ou remplacements vous seront communiqués via notre site Web et/ou Services. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, ajouts ou remplacements, nous vous demandons d’envoyer un e-mail à info@bemas.org. Si nous ne recevons aucune communication de votre part dans les trois (3) jours ouvrables après communication des modifications, ajouts ou remplacements via notre site Web ou Services, vous êtes supposé avoir accepté ces modifications, ajouts ou remplacements.

Quels cookies et pourquoi

Lorsque vous visitez et/ou utilisez notre site Web, nous plaçons des cookies ou utilisons des technologies similaires pour collecter et traiter les données personnelles. De tels cookies et technologies similaires contiennent entre autres les éléments suivants:

Nom Modèle Objectif Période de conservation
_ga, _gat en _gid Statistique Enregistrement d’identifiants uniques pour la collecte de données par Google Analytics 2 ans

Vous pouvez empêcher que des cookies soient enregistrés et vous pouvez supprimer des cookies déjà enregistrés en modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez de l’aide concernant l’adaptation de ces paramètres sur le site Web du navigateur que vous utilisez. Tenez compte du fait que la non-acceptation de cookies lors de la visite d’un site Web peut entraîner le dysfonctionnement de certaines (ou toutes les) fonctions du site Web.

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles par nos soins, vous pouvez toujours prendre contact avec nous via l’adresse e-mail info@bemas.org. Si notre réponse est toujours insatisfaisante, vous êtes libre d’introduire une plainte auprès des autorités compétentes en matière de protection des données, le Comité belge de la vie privée. Pour obtenir plus d’informations, surfez sur www.privacycommission.be.

Cookiestatement

General

This cookie statement (“Cookie Statement“) regulates the use of cookies and similar technologies as part of your use of our Website (the “Website“) and the accompanying services (jointly referred to hereinafter as “Services“). This processing is performed by BEMAS (Belgian Maintenance Association) as data controller, with registered office at Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek (“we”, “our”), registered with the CBE (Crossroads Bank for Enterprises) under number BE 0438.509.878 in accordance with the applicable legislation relating to the protection of personal data.

Cookies are small text files that are filed on the hard drive of a device and that contain certain information, which sometimes includes personal data. When you use our Website and/or Services, we then also collect and process other personal information by way of cookies and similar technologies. Read our Privacy Policy if you want to know more.

By continuing to use our Website and/or Services or by clicking “Accept” after you have been notified of the use of cookies and similar technologies, you acknowledge that you have carefully read this Cookie Statement and that you unreservedly agree with it. As explained in this Cookie Statement, you can change your cookie preferences at all times.

We reserve the right to change, supplement or replace this Cookie Statement from time to time. Your attention will be drawn to such changes, additions to or replacements through our Website and/or Services. If you do not agree with these changes, additions or replacements, we request you to send an email to info@bemas.org. If we have not received any notification of this within three (3) working days after you have been notified of the changes, supplements or replacements through our Website or Services, you will be presumed to have accepted any changes, supplements or replacements.

Which cookies and why?

When you visit and/or use our Website, we place cookies or use similar technologies with which we collect and process personal data about you. Such cookies and similar technologies consist of the following, for example:

Name Type Goal Storage period
_ga, _gat en _gid Statistical Registration of unique IDs for data collection by Google Analytics 2 years

You can prevent cookies from being stored or remove cookies already stored by adjusting the settings in your browser. You find help to adjust these settings on the website of the browser that you use. Remember that disabling cookies when visiting the Website may cause some or all of the functions of the Website not to work properly.

If you have a complaint regarding our processing of your personal data, you can always contact us at the following email address info@bemas.org. If you are still not satisfied with our answer, then you are at liberty to file a complaint with the competent data protection authority, the Belgian Privacy Commission. For more information, go to www.privacycommission.be.

Cookie-Erklärung

Allgemein

Diese Cookie-Erklärung (“Cookie-Erklärung“) regelt die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Website (die “Website“) und der damit verbundenen Dienstleistungen (nachfolgend gemeinsam als “Dienstleistungen” bezeichnet). Diese Verarbeitung wird von der BEMAS (Belgian Maintenance Association) als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung mit Sitz am Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek (“wir”, “unser”), registriert bei der CBE (Crossroads Bank for Enterprises) unter der Nummer BE 0438.509.878 gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten durchgeführt.

Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte eines Geräts abgelegt werden und bestimmte Informationen enthalten, die manchmal auch persönliche Daten enthalten. Wenn Sie unsere Website und/oder Dienstleistungen nutzen, sammeln und verarbeiten wir dann auch andere persönliche Daten mit Hilfe von Cookies und ähnlichen Technologien. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.

Indem Sie unsere Website und/oder Dienstleistungen weiterhin nutzen oder auf “Akzeptieren” klicken, nachdem Sie über die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien informiert wurden, bestätigen Sie, dass Sie diese Cookie-Erklärung sorgfältig gelesen haben und dass Sie ihr vorbehaltlos zustimmen. Wie in dieser Cookie-Erklärung erläutert, können Sie Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern.

Wir behalten uns das Recht vor, diese Cookie-Erklärung von Zeit zu Zeit zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen. Sie werden auf solche Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen über unsere Website und/oder Dienstleistungen aufmerksam gemacht. Wenn Sie mit diesen Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen nicht einverstanden sind, bitten wir Sie, eine E-Mail an info@bemas.org zu senden. Wenn wir innerhalb von drei (3) Arbeitstagen, nachdem Sie über unsere Website oder unsere Dienste über die Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen informiert wurden, keine Benachrichtigung darüber erhalten haben, wird davon ausgegangen, dass Sie die Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen akzeptiert haben.

Welche Cookies und warum?

Wenn Sie unsere Website besuchen und/oder nutzen, setzen wir Cookies oder ähnliche Technologien ein, mit denen wir persönliche Daten über Sie sammeln und verarbeiten. Solche Cookies und ähnliche Technologien bestehen zum Beispiel aus den folgenden:

Name Typ Ziel Speicherdauer
_ga, _gat und _gid Statistical Statistische Registrierung von eindeutigen IDs für die Datenerfassung durch Google Analytics 2 Jahre

Sie können das Speichern von Cookies verhindern oder bereits gespeicherte Cookies entfernen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser anpassen. Hilfe zum Anpassen dieser Einstellungen finden Sie auf der Website des von Ihnen verwendeten Browsers. Denken Sie daran, dass die Deaktivierung von Cookies beim Besuch der Website dazu führen kann, dass einige oder alle Funktionen der Website nicht richtig funktionieren.

Wenn Sie eine Beschwerde über unsere Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich jederzeit unter der folgenden E-Mail-Adresse info@bemas.org an uns wenden. Wenn Sie mit unserer Antwort immer noch nicht zufrieden sind, steht es Ihnen frei, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde, der belgischen Datenschutzkommission, einzureichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.privacycommission.be.